Alpinet Hărți Montane Ghid Turistic Cluburi Montane IIC Salvamont
   Caută      site găzduit gratuit de Alpinet.org - ghidul tău montan   
Liste Alpinet - alpinet2k

De la: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Data: Joi, 26 Iun 2003, 11:42
Subiect: @ SALVAMONT: Hotararea COnsiliului Judetean CLuj 74 / 2003 privind reorganizarea Salvamontului
Gasiti mai jos textul Hotararii COnsiliului JUdetean CLuj privind
reorganizarea Salvamontului. Ar fi foarte mult de comentat pe tema ei,
avand foarte multe puncte criticabile, dar nu am acum timp sa scriu
analiza hotararii.... Amintesc doar ca a fost adoptata cu incalcarea
grosolana a Legii Transparentei, impiedicandu-se in fel si chip sa poata
fi consultat proiectul din timp pentur a face demersurile necesare
pentru corectarea prevederilor neadecvate - unele chiar ilegale - din
cuprinsul ei...
Lectura placuta...:-(

Radu Mititean

================================

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR. 74
din 20 iunie 2003

privind reorganizarea Serviciului Public Judetean "SALVAMONT"

Consiliul Judetean Cluj,
In vederea reorganizarii Serviciului public judetean "SALVAMONT";
Tinand cont de prevederile:
art. 104 alin. 1 lit. b), e), h) din Legea 215/2001,
art. 5, 13, 44 - 47 din Legea 189/1998 privind finantele publice locale;
art. 20, 30, 33 din O. G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea
activitatii de turism in Romania, modificata si completata prin
Ordonanta Guvernului nr. 5/2003;
art. 2, 9, 16 din H. G. nr. 77/2003 privind instituirea unor masuri
pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de
salvare in munti;
Fiind indeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;
In temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001

h o t a r a s t e:

Art. 1.
Se aproba incepand cu data de 1.07.2003 reorganizarea Serviciului Public
Judetean "SALVAMONT", ca serviciu public cu personalitate juridica in
subordinea Consiliului Judetean Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21
Decembrie 1989 nr. 58.

Art. 2.
Serviciul Public Judetean "SALVAMONT" are ca obiect de activitate
coordonarea activitatii de prevenire a accidentelor montane si de
salvare in munti a persoanelor accidentate si a bolnavilor, precum si
aplicarea masurilor de ocrotire si conservare a Rezervatiei Naturale
Cheile Turzii.

Art. 3.
Se aproba constituirea unei formatii de salvare montana alcatuita din 7
salvatori montani.

Art. 4.
Se aproba organigrama si statul de functii al Serviciului Public
Judetean "SALVAMONT" prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Art. 5.
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public
Judetean "SALVAMONT" prevazut in anexa nr. 3.

Art. 6.
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public
SALVAMONT pe anul 2003 in valoare de 640 milioane lei, conform anexei
nr. 4.

Art.7.
Se aproba ca refugiile SALVAMONT de la Baisoara si Cheile Turzii sa
fie echipate si dotate cu aparatura, instrumente si materiale necesare.

Art. 8.
Se aproba indemnizatia de periculozitate in cuantum de100.000
lei/actiune pe partii de schi si 200.000 lei/actiune in zona alpina sau
in zone abrupte si indemnizatie de hrana in cuantum de 90.800 lei.

Art. 9.
Se aproba instituirea taxei de 1% din incasari, dar nu mai putin de
100.000 lei/trimestru pentru agentii economici care desfasoara
activitati in zona turistica montana.

Art. 10.
Pe data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararile Consiliului Judetean nr.23/1997 si 2/26.02.1998 si art. 2 din
Hotararea nr.1/1998 si art. 3 din Hotararea nr. 68/2001.

Art. 11.
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 12.
Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari se incredinteaza Presedintele Consiliului Judetean
prin Serviciul Public Judetean "SALVAMONT".

Art. 13.
Prezenta hotarare se comunica: Directiei Generale de Coordonare a
Activitatii Economice, Serviciului Public Judetean "SALVAMONT".

PRESEDINTE,
Gratian Serban

Contrasemneaza:

SECRETAR GENERAL
Mariuca PopAnexa nr. 1 la Hotararea nr. 74/2003

Stat de functii

Denumirea Nivel studii Grad, treapta Nr. posturi
functiei
Sef serviciu
(inspector S, SSD I 1
Insp. de spec.)
Referent M IA 2
Referent M I 2
Referent M II 1
Referent M............... III 1
TOTAL 7

Recapitulatie:

functii de conducere: 1
functii de executie: 6
Total: 7Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 74/2003
O R G A N I G R A M A

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
I
I
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN "SALVAMONT"
I
I
SEF SERVICIU
I
I
REFERENT
6

Total personal: 7
Din care:
functii de conducere: 1
functii de executie: 6


Anexa nr. 3 la Hotararea nr. 74/2003

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC JUDETEAN
"S A L V A M O N T"

CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE

ART. 1. TEMEIUL LEGAL
Urmare publicarii Hotararii Guvernului Romaniei nr. 77/2003 privind
instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si
organizarea activitatii de salvare in munti, Regulamentul de organizare
si functionare a Serviciului Public Judetean SALVAMONT se prezinta
astfel:

ART. 2. SEDIUL
Sediul Serviciului Public Judetean SALVAMONT este in Cluj Napoca, B-dul
21 Decembrie 1989, nr. 58, fax 191417, tel 196416.

CAPITOLUL II: SCOP, OBIECTIVE, ATRIBUTII

ART. 3. SCOP
Scopul SALVAMONT este activitatea de salvare in munti si aplicarea
masurilor de ocrotire si conservare a Rezervatiei Naturale Cheile Turzii

ART. 4. OBIECTIVE
Obiectivele SALVAMONT sunt:
Prevenirea producerii accidentelor turistice, in zona montana a
judetului Cluj
Salvarea celor accidentati sau aflati in pericol in zona montana a
judetului Cluj

ART. 5. MIJLOACE DE ACTIUNE
1. Actiuni de prevenire a accidentelor in munti:
- Asigurarea permanentei in zonele cu aflux ridicat de turisti si cu
potential ridicat de producere a accidentelor.
- Actiuni de informare publica si educativa cu privire la prevenirea
accidentelor in munti.
- Urmarirea respectarii pe partiile de schi a normelor prevazute in
hotararile de guvern si constatarea contraventiilor.
- Verificarea la cabanele turistice si la alte unitati de primire din
zona montana a existentei si starii truselor de prim ajutor si
mijloacelor de interventie, salvare si transport a accidentatilor,
prevazute de H. G. R. nr. 77/2003.
- Coordonarea amenajarii si intretinerii traseelor turistice montane si
omologarea acestora.
- Reglementarea si limitarea in situatii deosebite a
accesului/circulatiei turistilor pe traseele ce prezinta pericol major
de accident sau ratacire din cauza starii amenajarilor, a pregatirii
celor in cauza, a echipamentului, a conditiilor meteorologice sau a
altor imprejurari.
- Alte activitati de prevenite.

2. Actiuni propriu-zise de salvare
- Cautarea celor disparuti.
- Acordarea primului ajutor medical.
- Transportul accidentatului sau bolnavului la prima unitate sanitara
competenta.

3. Actiuni destinate pregatirii proprii
- Procurarea, dotarea si intretinerea echipamentului specific necesar
desfasurarii activitatii de salvare in munti.
- Recrutarea, instruirea, perfectionarea si verificarea, teoretica si
practica a salvamontistilor, prin actiuni proprii - scoli, tabere,
instruiri etc.
- Realizarea si intretinerea infrastructurilor necesare desfasurarii
activitatii de salvare in munti.

ART. 6. ATRIBUTII
Serviciul Public Judetean "SALVAMONT" are urmatoarele atributii
principale:
- coordoneaza din punct de vedere administrativ si organizatoric
activitatea de salvare montana in judet;
- propune omologarea sau desfiintarea unor trasee montane;
- coordoneaza si supravegheaza activitatea de amenajare, intretinere si
reabilitare a traseelor montane din judet;
- asigura preluarea apelurilor de urgenta privind accidentele montane si
transmiterea acestora la sefii de formatie SALVAMONT sau la inlocuitorii
acestora;
- asigura permanenta la punctele si refugiile SALVAMONT;
- verifica indeplinirea de catre persoanele fizice si juridice care
administreaza cabane montane a obligatiilor prevazute de art. 39 din
H. G.nr.77/2003;
- organizeaza activitatea de pregatire profesionala a salvatorilor
montani in judet;
- indeplineste orice alte atributii legate de activitatea de salvare
montana prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite prin hotarare a
consiliului judetean.

ART. 7. ZONA DE ACTIUNE SI RELATII
-Aria de actiune a Serviciului Public "SALVAMONT" este zona montana a
judetului Cluj.
-"SALVAMONT" Cluj poate actiona si pe teritoriul altor judete, pe baza
de conventii sau alte acte incheiate/emise de autoritati competente.
-Pentru atingerea obiectivelor sale, Salvamontul coopereaza cu:
organele ce indruma tehnic si metodologic activitatea de salvare -
Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani, Federatia Romana de
Alpinism si Escalada, etc.
-unitati din subordinea Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii
Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Apelor, Padurilor,
Protectiei Mediului, Ministerului Turismului si alte institutii publice.
-autoritatile locale din zona de actiune
-organizatii neguvernamentale
-agenti economici - detinatori de cabane, mijloace de transport pe
cablu, s.a.
alte persoane juridice.

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT

ART. 8. COMPONENTA SI ORGANIZAREA SERVICIULUI
Serviciul Public Judetean Salvamont se compune din:
-Sef serviciu.
-Un numar de salvatori montani angajati cu contracte de munca, conform
organigramei aprobata de catre Consiliul Judetean Cluj, dintre care unul
sef de formatie.
-Un numar variabil de salvamontisti voluntari in functie de necesitati:
acoperirea zonelor de actiune Vladeasa, Fantanele.

Seful de formatie are urmatoarele atributiuni:
-Organizeaza activitatea de partulare.
-Mobilizeaza formatia pentru interventie in timpul cel mai scurt.
-Asigura coordonarea activitatii de interventie si instruirea permanenta
a formatiei.
-Raspunde de folosirea si pastrarea materialelor de interventie, salvare
si transport al accidentatului sau bolnavului.
- Tine evidenta voluntarilor care nu au calitate de salvator montan si
care participa la patrulare preventiva sau la interventii cu un grad
redus de complexitate.

ART. 9. ZONA SI MODALITATILE DE ACTIUNE A FORMATIEI SALVAMONT
Formatia Salvamont actioneaza in zona montana a judetului Cluj.
In zonele cu afluenta mare de turisti se asigura permanenta: la Cheile
Turzii, Fantanele, iarna la Baisoara, cu cate 2-3 salvamontisti, iar la
Vladeasa cand situatia o cere (tabere de schi, concursuri de turism
montan, etc.).
-Alarmarea si interventia in caz de accident montan se declanseaza in
principal prin intermediul sefului de formatiei.
-Fiecare salvamontist este obligat sa aiba in permanenta echipamentul
personal de interventie pregatit, astfel sa poata parasi locuinta in 15
minute.
-Daca in zona in care se produce un accident montan se afla unul sau mai
multi salvamontisti, acestia vor interveni pentru acordarea primului
ajutor, nemaifiind necesara declansarea alarmei, decat daca cei prezenti
nu pot rezolva cu forte proprii cazul.

ART.10. PERFECTIONAREA PREGATIRII FIZICE SI PROFESIONALE A SALVATORILOR
MONTANI
-Perfectionarea pregatirii fizice si profesionale a salvamontistilor se
face la nivel national si la nivel judetean si are ca scop interventia
rapida, sigura si eficienta la actiunile de prevenire si salvare, precum
si evitarea punerii in pericol a vietii sau sanatatii accidentatilor sau
a membrilor salvamont.
-La nivel national, perfectionarea se face prin intermediul Scolilor
Nationale Salvamont si a Raliurilor Nationale Salvamont.
-La nivel judetean perfectionarea se face prin cursuri lunare medicale,
pregatire individuala, stadii de pregatire de iarna - vara, cu durata de
5 -7 zile. Dupa fiecare stagiu salvamontistii primesc calificative.

ART. 11. OBTINEREA CALITATII DE SALVATOR MONTAN
Pentru dobandirea calitatii de salvator montan trebuie indeplinite
urmatoarele conditii:
-varsta de cel putin 18 ani.
-tinuta morala demna.
-fara antecedente penale.
-conditie fizica si sanatate bune, confirmata prin fisa medicala.
-sa absolve formele de pregatire profesionala salvamont.
-a promovat examenul de atestare in profesie organizat de Asociatia
Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.
-sa promoveze probele impuse de baremul de atestare a calitatilor fizice
si profesionale.
-sa aiba cunostiinte adecvate de alpinism, schi si turism montan.
-sa cunoasca zona de actiune a Salvamontului Cluj.

Calitatea de salvamontist se acorda de catre Consiliul Judetean, la
recomandarea sefului de serviciu.

ART. 12. PIERDEREA CALITATII DE SALVATOR MONTAN
Calitatea de salvamontist inceteaza in caz de retragere, pierderea
dreptului de libera practica si prin incetarea contractului individual
de munca in conditiile prevazute de Codul muncii.

ART. 13. SANCTIUNI

Sanctiunile aplicate salvatorilor montani voluntari sunt:
-avertismentul - se aplica seful serviciului si seful formatiei.
-suspendarea - se aplica si se revoca de seful serviciului si poate fi
insotita de ingradirea unor drepturi (echipament, cazare etc.).
-excluderea - se aplica de catre conducerea Consiliului Judetean, la
propunerea sefului serviciului Salvamont.
-Pentru salvatorii montani angajati se aplica normele legale in vigoare.

Sanctiunile se aplica pentru incalcarea legislatiei in domeniu a
prezentului regulament si a deontologiei profesionale.
Sanctiunile se aplica individual, proportional cu abaterea savarsita.

ART. 14. DREPTURILE SALVATORILOR MONTANI
Salvamontistii au urmatoarele drepturi:
-sa beneficieze gratuit de echipament individual si colectiv si
celelalte dotari prevazute de normele legale in vigoare.
-sa beneficieze de forme gratuite de pregatire si perfectionare in
domeniul activitatii specifice de salvare si in domeniul activitatilor
conexe.
-sa beneficieze in timpul activitatilor de salvare de facilitatile de
transport pe cablu, cazare s.a.
-sa primeasca indemnizatii de periculozitate pentru actiunile de
patrulare, de salvare, in functie de complexitatea lor, stabilite de
Consiliul Judetean.
-salvamontistii care participa la serviciul de patrulare, salvare, etc.,
pot fi scosi de la locul de munca pe durata desfasurarii actiunilor,
prin negociere intre Consiliul Judetean si unitatile/institutiile unde
acestia isi desfasoara activitatea, pe baza H. G. R. nr. 77 / 2003.
-pentru perioada efectuarii serviciului de patrulare, de salvare si de
participare la forme de pregatire profesionala salvatorii montani
beneficiaza de o indemnizatie de hrana echivalenta cu baremul de hrana
al sportivilor de performanta.
-pentru elevi si studenti se motiveaza absentele.
-sa fie asigurat contra accidentelor montane, prin asigurare colectiva
sau individuala incheiata in numele Salvamont cu o societate de
asigurari.
-sa beneficieze de celelalte drepturi acordate salvamontistilor prin
dispozitii legale sau decizii ale Consiliului Judetean.

ART. 15. INDATORIRILE SALVATORILOR MONTANI
Salvatorii montani au urmatoarele indatoriri:
-sa aiba o tinuta morala demna.
-sa activeze cu devotament pentru atingerea scopului si obiectivelor
salvamont.
-sa nu aduca daune materiale sau morale Salvamontului, iar daca acestea
s-au produs sa suporte consecintele legale pentru repararea
prejudiciului.
-sa cunoasca si sa respecte:
hotararile Consiliului Judetean, sefului serviciului si sefului de
formatie
prevederile H. G. R. nr. 77/2003
tehnicile de salvare si prim ajutor si alte cunostiinte prevazute in
programele de pregatire stabilite de forurule de resort
tehnica si normele etice si de siguranta specifice turismului
sa isi mentina o buna conditie fizica si sa se perfectioneze continuu pe
plan profesional.
-sa utilizeze adecvat si exclusiv in cadrul activitatii de salvare
echipamentul si celelalte mijloace primite de Salvamont, cu orice titlu,
si sa le inapoieze la solicitarea sefului formatiei.
-sa raspunda prompt la toate solicitarile de participare la activitatile
de salvare si prevenire a accidentelor, conform programului de
activitate si regulilor stabilite de seful formatiei, precum si -
imediat si neconditionat - in cadrul alarmelor, orice absenta la
convocari trebuind sa fie temeinic justificata.
-sa efectueze, in timpul serviciului, toate activitatile prevazute in
fisa postului si sa indeplineasca in timpul misiunilor toate sarcinile
incredintate.
-sa poarte in timpul serviciului si misiunii insemnele salvamont si sa
aiba asupra sa legitimatia de serviciu, pe care sa o utilizeze conform
normelor stabilite de cei in drept.
-sa-l informeze urgent pe seful serviciului cu privire la:
schimbari de date personale
actiuni de salvare desfasurate in afara serviciului
orice alte elemente ce pot prezenta interes pentru serviciul "Salvamont"
-sa acorde primul ajutor si sa participe, dupa imprejurari, la actiuni
de salvare si in afara duratei serviciului sau misiunilor.

ART. 16. MEMBRI ASPIRANTI
Calitatea de aspirant Salvamont se atribuie de catre seful serviciului,
la propunera sefului formatiei Salvamont.
Varsta minima este de 18 ani, fiind necesar avizul medicului.
Seful formatiei va repartiza candidatul unui salvamontist experimentat,
pentru observare si indrumare.
Aspirantii vor avea legitimatie de aspirant si pot purta insemnele
salvamont in actiunile de patrulare sau in misiuni.
Stagiul de aspirantura este de minimum un an, cu parcurgerea obligatorie
a formelor de pregatire stabilite de conducerea formatiei Salvamont.

ART. 17. MEMBRII SALVAMONT CONSULTANTI
Sunt considerati membri Salvamont consultanti acei salvamontisti - cu
merite si experienta deosebite - care dupa imlinirea varstei de 50 de
ani sau din alte motive, desfasoara, la solicitare, o activitate
salvamont dar nu isi mai indeplinesc normele din barem
Membrii consultanti nu mai beneficiaza de echipament dar pot sa poarte
insemnele Salvamont.

ART.18 SEFUL SERVICIULUI PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT
Seful serviciului are urmatoarele atributii:
-Coordonarea Serviciului Public Salvamont, facand parte integranta din
randul formatiei Salvamont si se bucura de drepturile salvatorilor
montani.
-asigura legatura formatiei si salvamontistilor cu Consiliul Judetean
-stabileste atributiile individuale, temporare sau permanente, pentru
angajatii serviciului
-propune bugetul serviciului
-stabileste componenta delegatiilor, cu avizul Consiliului Judetean, la
scoli, tabere, etc.
-aplica salvamontistilor sanctiuni de avertisment, suspendare si
retragerea unor drepturi
-reprezinta Serviciul Public "Salvamont" in relatia cu terti, singur sau
impreuna cu alta persoana imputernicita de conducerea Consiliului
Judetean
-intocmeste programul de activitate, proiectul de buget si dotari cu
echipament, instructiuni interne ale Salvamontului, propune primirea sau
excluderea membrilor Salvamont si alte asemenea acte si le supune spre
avizare Consiliului Judetean
-controleaza activitatea de pregatire a salvamontistilor, inclusiv a
sefului formatiei
-exercita celelalte atributii executive necesare bunei desfasurari a
actiunilor de salvare, precum si cele delegate lui de catre Consiliul
Judetean
-propune conducerii Consiliului Judetean:
inlocuirea unui salvamontist cand acesta nu isi onoreza sarcinile sau
pierde dreptul de libera practica sau excluderea in cazul unor abateri
mai grave
-propune spre avizare omologarea sau derfiintarea unor trasee turistice
montane

ART.19. ATRIBUTIILE CONSILIULUI JUDETEAN
Consiliul Judetean, in subordinea caruia functioneaza Salvamontul, are
urmatoarele atributii:
-adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare a
Salvamontului si alte reglementari necesare bunei desfasurari a
activitatii acestuia
-finanteaza Salvamontul din bugetul propriu, acorda salvamontistilor
indemnizatiile legale pentru actiunile de permanenta si salvare si
drepturile cuvenite celui angajat;
-in temeiul HGR 77/2003 poate asigura scoatera salvamontistilor de la
locul de munca, asigurand totodata plata salariilor transportului si a
indemnizatiilor in conditiile prevazute de normativ
-asigura dotarea Salvamontul cu echipament individual si colectiv,
conform baremurilor prevazute de normele legale si ia masuri pentru
pentru asigurarea facilitatilor (de cazare, transport pe
cablu, rezolvarea absentelor de la locul de munca, scoala, facultate,
asistenta juridica, etc.)
-administreza bunurile si fondurile destinate acestuia (inclusiv cele
provenite din alte surse - donatii, sponsorizari, etc.), tine toate
evidentele financiar contabile si de gestiune si pastreza arhiva
serviciului "Salvamont"
-asigura legatura cu forurile de resort, cu alte institutii publice si
alte persoane juridice, pentru realizarea cooperarii prevazute de
normele legale si pentru toate celelalte probleme legate de buna
functionare a Salvamontului
-aproba organigrama, statul de functii, bugetul, numarul de formatii,
stabileste refugiile si punctele "Salvamont" si programul anual de
activitate al serviciului
-exercita toate celelalte atributii care nu sunt date in competenta
forurilor de resort, sefului serviciului sau altor structuri

Consiliul Judetean isi exercita atributiile pe linie de Salvamont prin
plenul sau, prin seful Serviciului Public Judetean Salvamont, prin alte
persoane si structuri, dupa caz.


ATR. 20. DOTARII MATERIALE
-Salvamontistii sunt dotati prin grija Consiliului Judetean cu
echipament individual si truse de prim ajutor medical, conform baremului
prevazut in H. G. R. nr. 77/2003.
-Salvamontul este dotat cu echipament colectiv si mareriale pentru
interventie, salvare si transport, conform baremului prevazut in H. G. R.
nr. 77/2003.
-In cazuri exceptionale, prin mecanismele de cooperare anterior
stabilite prin grija Consiliului Judetean, autoritatile, institutiile
publice, agentii economici din turism, prevazuti de H. G. R. nr. 77/2003
cu atributii in domeniu, vor asigura serviciului "Salvamont" sprijin
material, mijloace de transport si alte facilitati necesare derularii
actiunilor de salvare.

ART. 21. FONDURI
"Salvamontul" este finantat din bugetul Consiliului Judetean si din alte
surse publice si private (donatii, sponsorizari etc.).
Bugetul serviciului "Salvamont" se stabileste anual de catre Consiliul
Judetean, defalcat pe categorii de cheltuieli - instruiri, dotari,
indemnizatii etc.
Fondurile sunt administrate de Consiliul Judetean si pot fi cheltuite
doar cu scopul realizarii obiectivelor Salvamontului, cu respectarea
legilor in vigoare.
Cheltuielile de dotare si intretinere a bazelor de actiune cad in
sarcina Consiliului Judetean in masura in care nu sunt asigurate alte
surse.
Cuantumul indemnizatiilor ce se acorda salvamontistilor se stabileste pe
baza legislatiei in vigoare.
Retribuirea salvamontistilor angajati se stabileste pe baza legislatiei
in vigoare.
Alte detalii privind fondurile se stabilesc de catre Consiliul Judetean
si prin normele legale in vigoare.

CAPITOLUL V: DISPOZITII SPECIALE SI FINALE

ART. 22. BAZE DE ACTIUNE
Bazele de actiune sunt necesare desfasurarii serviciului si altor
actiuni de salvare. Ele sunt constituite din cabane, refugii sau spatii
prevazute in cabanele altor agenti economici.
Bazele de actiune ofera posibilitatea de cazare a salvamontistilor,
acordare prim ajutor si adapostirea accidentatului pana la transportul
spre o unitate medicala competenta, depozitarea materialelor de
interventie si prim ajutor, a echipamentelor si a altor bunuri necesare
bunei desfasurari a activitatii Salvamont.
Bazele de actiune si inventarul acestora se asigura prin grija
Consiliului Judetean, din mijloace proprii sau din alte surse.
Bazele de actiune au caracter permanent sau sezonier si sunt amplasate
in zonele principale de actiune.
Bazele de actiune, pe timpul utilizarii lor de catre salvamontisti sunt
in grija acestora, raspunzatori pentru acestea fiind salvamontistii de
serviciu sau cei desemnati de conducerea formatiei. Echipele de serviciu
preiau si predau baza de actiune prin proces verbal.
Detaliile privind utilizarea bazelor se stabilesc prin reglementari
interioare intocmite de seful serviciului si avizate de Consiliul
Judetean.

ART. 23. DISPOZITII FINALE
Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii lui de catre
Consiliul Judetean.
Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile HGR nr. 77/2003, a
normelor emise de Asociatia Nationata a Salvatorilor Montani si a altor
normative in vigoare cu referire in domeniu.

PRESEDINTE,
Gratian Serban

Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL,
Mariuca Pop


Anexa nr. 4 la Hotararea nr. 74/2003

BUGETUL
de venituri si cheltuieli pentru Serviciul Public Judetean "Salvamont"
pe anul 2003

- mii lei -
VENITURI
Total venituri 640.000
din care:
- taxa 1% din venit agenti economici de turism din zona montana
240.000
- taxa de vizitare rezervatie naturala Cheile-Turzii
400.000

CHELTUIELI
Total cheltuieli 640.000
din care:
Cheltuieli personal 287.000
din care:
- cheltuieli cu salariile 211.750
- contributii pentru asigurari sociale de stat 53.000
- contributii pentru asigurarile de somaj 7.500
- contributii pentru asigurarile de sanatate 14.750
Cheltuieli materiale si servicii 273.000
Cheltuieli pentru lucrari de reparatii si capital 80.000

Nota: Angajarea cheltuielilor se va face in functie de gradul de
realizare a veniturilor.

PRESEDINTE,
Gratian Serban

Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL,
Mariuca Pop
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menționate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma și conținutul lor.


Legături cu Ghidul Montan:
Zona CHEILOR TURZII - Izvorul Romanilor  
Zona CHEILOR TURZII - Fantanele  
Zona CHEILOR TURZII - Cabana Cheile Turzii  
Masivul VLADEASA - Varful Aria Vulturilor  
Masivul VLADEASA - Creasta Vladeasa  
Masivul VLADEASA - Varful Vladeasa  
Masivul VLADEASA - Cabana Vladeasa  
Zona CHEILOR TURZII  
Masivul VLADEASA  
Muntii GARBOVEI  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii
© Copyright 1999-2020 www.alpinet.org